EUROINSBUD - 20 lat tradycji

Zakład produkcji betonów, w ofercie: kostka brukowa, studnie kanalizacyjne, zbiorniki okrągłe, seperatory, osadniki.

Złóż zapytanie

Informacje o studniach kanalizacyjnych

Studnie O1000, O1200 i O1500

Firma Euroinsbud jest producentem studni kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych. Studnie produkowane są w zgodnie z normę PN-EN 1917 w oparciu o normę DIN 4034 część pierwsza oraz o Aprobatę IBDiM dla studni O1500.
Materiały
Elementy studni kanalizacyjnych: dennice, kręgi wykonane są z betonu wibroprasowanego. Płyty pokrywowe, płyty redukcyjne zazbrajane są zgodnie zdokumentacją. Beton użyty do wykonania elementów charakteryzuje się wytrzymałością nie mniejszą C34/45 (B-45), o stosunku wody do cementu w/c < 0,4, wodoszczelnością W8, nasiąkliwość poniżej 4% i mrozoodporność F-150. W elementach z żelbetonu wykonane jest zbrojenie wg dokumentacji technicznej.

Typoszereg studni

W każdym typie studni wykonane są elementy denne, kręgi przelotowe i pokrywy z otworem włazowym lub bez, oraz płyty redukcyjne. Studnie składają się z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych wykonanych metodą wibroprasowania lub wibrowania. Elementy wykonane są z betonu o klasie wytrzymałości na ściskanie minimum C35/45 (B-45), wodoszczelnego W8, mało nasiąkliwego – poniżej 4% i mrozoodpornego F-150.

Część denna - dennice

Dno studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym. Może być w niej wykonana kineta przeznaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów. Kineta może być wykonana z różnych materiałów.
W dnie studni mogą być nawiercane otwory do osadzenia króćców połączeniowych, przejść szczelnych lub osadzenia uszczelek. Króćce również mogą być osadzone bezpośrednio w betonie podczas wykonywania elementów. Usytuowanie, średnicę i rodzaj materiałów króćców połączeniowych określa się w zamówieniu. Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału wylotowego, posiada przekrój poprzeczny zgodnie z przekrojem kanału. Górna część – w postaci pionowych ścian do wysokości co najmniej 1 średnicy kanału przyłączeniowego. W przypadku zmiany średnicy kanału, kineta stanowi przejście z jednego kanału w drugi. Spadki kanałów w kinecie dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i odpływowych. Pomiędzy kanałami w kinecie znajduje się spocznik o spadku około 5% w kierunku kanału. W przypadku ścieków agresywnych powierzchnia wewnętrzna może być odpowiednio zabezpieczona za pomocą odpowiedniej żywicy lub gruntoemali na bazie żywicy. Dennice mogą być wyposażone w stopnie złazowe.

Kręgi pośrednie - kręgi

Kręgi łączone są z elementami dennymi oraz między sobą, za pomocą uszczelek gumowych lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej, pianki montażowej, lub uszczelki polimerowej. W przypadku ścieków agresywnych powierzchnia wewnętrzna może być odpowiednio zabezpieczona za pomocą odpowiedniej żywicy lub gruntoemali na bazie żywicy. Kręgi mogą być wyposażone w różnego rodzaju stopnie złazowe.

Pokrywy – płyty pokrywowe, płyty redukcyjne

Elementy pokrywowe produkowane są z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o średnicy O600mm. Dodatkowo istnieje możliwość produkcji płyt z otworem pod włazy o większej średnicy O800mm oraz otwory o innym kształcie w ramach projektów indywidualnych. Pokrywy są przystosowane na tereny o obciążeniu dynamicznym. Płyty studni dostosowane są do włazów kanałowych w klasach obciążeniowych A, B, C i D.
Płyty redukcyjne są produkowane pod otwór umożliwiający zmniejszenie średnicy studni i wykonanie komina złazowego o średnicy O1000mm.

Stopnie złazowe

W prefabrykowanych elementach studni mogą być osadzone stopnie złazowe różnego rodzaju. Stopnie złazowe zamocowane są wg PN-EN 1917, w dwóch rzędach. Rozstaw osiowy w rzucie poziomym i rzucie pionowym osadzane są zgodnie z normą PN-EN 1917. Podwójne stopnie powinny być mocowane pionowo jeden nad drugim.

Połączenia elementów

Elementy studni łączyć można na uszczelki lub za pomocą zaprawy wodoszczelnej. Uszczelka gumowa wykonana jest specjalnie do łączenia prefabrykatów. Jej konstrukcja gwarantuje szczelne połączenie i umożliwia szybki i bezpieczny montaż. Do jej montażu należy użyć smarów poślizgowych. Połączenie to jest zgodne z normą DIN 4034 cz.I. Istniele możliwość połączenia na zaprawę betonową o grubościwarstwy połączeniowej do 10mm, kleju wodoszczelnego, pianki montażowej lub uszczelki polimerowej.

Przejścia kanałów przez ściany studni

Przejście kanałów przez ściany studni wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach mogą być osadzone króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych, zainstalowane bezpośrednio podczas produkcji elementu. Mogą być również wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przejść szczelnych lub rur. Króćce połączeniowe mogą także być wklejane. Stosowane kleje są przygotowane na bazie żywicy epoksydowej.

Systemy transportowe

Elementy studni kanalizacyjnych, mogą być wyposażone w różne systemy transportowe, np.; systemy firmy Jordahl & Pfeifer, Halfę-Deha itp. Mogą być również wyposażone w uchwyty transportowe przykręcane za pomocą śrub, lub w uszy transportowe zatapiane w betonie. Dobór uzależniony jest od oczekiwań klientów. Montaż ich następuje podczas procesu betonowania, lub osadzenia w gotowym elemencie. Standardowo elementy studni wykonane są bez uchwytów. Transport odbywa się przy pomocy specjalnych chwytaków.

Przeznaczenie wyrobu budowlanego

Studnie przeznaczone są jako:
- studnie w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej z przyłączami dopływowymi i odpływowymi oraz kinetą w podstawie studni
- studnie przelotowe, połączeniowe, kaskadowe, ślepe
- studnie kanalizacyjne, rewizyjne, wodomierzowe, instalacyjne
- komory rozdziału ścieków, oczyszczalnie
- korpusy na: przepompownie ścieków, separatorów ropo i tłuszczo pochodnych, komory zasuw, osadniki, piaskowniki, zbiorniki, odszlamiacze
- zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę
- zbiorniki na deszczówkę

Zakres zastosowań

Studnie przystosowane są do posadowienia na głębokość do 6m poniżej poziomu gruntu. Zgodnie z normą DIN 4043 część 1 dopuszcza się maksymalną wysokość do 10m, lecz konieczne jest w tym przypadku wykonanie sprawdzających obliczeń konstrukcyjnych rur kanalizacyjnych.
W studniach osadzane są przejścia szczelne lub króćce połączeniowe dla rur kanalizacyjnych o średnicach do 1000mm wykonanych we wszystkich dostępnych rozwiązaniach materiałowych.
Zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny spełniać wymogi normy PN-N 124:2000
- poziom w górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nawierzchnią, natomiast w terenach zielonych powinien być usytuowany co najmniej 8cm nad powierzchnią terenu.
Wytrzymałość na obciążenie elementów zwieńczenia studni tj. płyt pokrywowych przeznaczonych dla wszystkich rodzajów pojazdów kołowych określono w oparciu o normę PN-EN 1917:2004 i na podstawie obliczeń konstrukcyjnych zbrojenia płyty, na minimalne obciążenie pionowe 300 kN i nacisku koła do 95kN.

Warunki techniczne zastosowania studni O1000, O1200 i O1500

Posadowienie studni należy zaprojektować indywidualnie w zależności od miejscowych warunków gruntowo – wodnych. Projekty i obliczenia statyczne należy przeprowadzić zgodnie z normą: PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020. W zależności od warunków gruntowo – wodnych studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie. Istnieje możliwość wykonania studni metodą „zapuszczania". Sposób posadowienia studzienki powinien być określony w projekcie budowlano – konstrukcyjnym.Studzienki mogą być stosowane na terenie całego kraju.
Lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i użytkowaniem kanału. Studzienki należy lokalizować na prostych odcinkach kanału w odległościach nie większych niż:
- 35m na kanałach o średnicy DN = 150mm
- 50m na kanałach o średnicy DN > 150mm
Przy lokalizacji studzienek należy spełniać następujące warunki:
- zapewnić możliwość dojścia i dojazdu do studzienki
- zachować wymaganą odległość zewnętrznych powierzchni ścian studzienki od innych elementów infrastruktury podziemnej i nad ziemnej, co najmniej 1m
- studzienek na kanałach sanitarnych i przemysłowych nie należy lokalizować w miejscach narażonych na gromadzenie się ścieków opadowych

 

EUROINSBUD Spółka z o.o.

Biuro:ul. Koksowa 4, 70-031 Szczecin NIP 851-020-51-65
E-mail:
Telefon:914 825 207
Fax:914 825 207 wew. 38

Kontakt z nami

Masz pytanie, chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Zadzwoń lub napisz:

e-mail:

telefon:914 825 207