EUROINSBUD - 20 lat tradycji

Zakład produkcji betonów, w ofercie: kostka brukowa, studnie kanalizacyjne, zbiorniki okrągłe, seperatory, osadniki.

Złóż zapytanie

Informacje o elementach drogowych

Co warto wiedzieć, czyli kilka informacji o kostce i pochodnych.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wyrób budowlany może być stosowany przy wykonaniu robót budowlanych jeżeli spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881). Wyrób budowlany powinien posiadać takie właściwości użytkowe i parametry techniczne, które zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom obiektów budowlanych, w których ten wyrób zostanie zastosowany. Za taki wyrób uznaje się wyrób budowlany, który spełnia wymagania określone we właściwych przedmiotowo Polskich Normach lub aprobatach technicznych (krajowych lub europejskich). Potwierdzeniem zgodności z jednym z tych dokumentów odniesienia jest umieszczenie przez producenta na wyrobie budowlanym lub na jego opakowaniu odpowiednich oznaczeń tj. oznakowania lub znaku budowlanego
Polskie Normy na betonowe wyroby brukowe to:
PN-EN 1338 : 2005 Betonowa kostka brukowa
PN-EN 1339 : 2005 Betonowe płyty brukowe
PN-EN 1340 : 2005 Krawężniki betonowe


Ocena cech estetycznych

W aprobatach technicznych technicznych poprzednich normach branżowych ocenie wyglądu zewnętrznego podlegały wszystkie ściany elementu brukarskiego. Oceniano je również pod względem obecności rys i uszkodzeń.
Obecne normy wymagają tylko oceny warstwy licowej (czyli tej widocznej i pracującej). Górna powierzchnia badanych elementów nie powinna wykazywać takich wad jak rysy lub odpryski. W przypadku elementów dwuwarstwowych nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.
Tekstura i zabarwienie powinny być zgodne z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. Ponadto pamiętać należy, że nabywając materiał na posesję prywatne należy w miarę możliwości kupować całą ilość potrzebnej kostki jednorazowo i najlepiej z jednej partii produkcyjnej. Zmiany właściwości surowców czy też zmiany warunków „dojrzewania" mogą powodować naturalne różnice w jednolitości zabarwienia pomiędzy partiami, dlatego w trakcie układania nawierzchni pobierać kostkę z 3?4 palet jednocześnie aby uniknąć widocznych różnic w kolorach.

Wykwity
Czasami pojawia się na powierzchni kostek biały nalot w początkowym okresie eksploatacji. Są to wykwity wapienne. Nie są one wynikiem błędu producenta ani nie wpływają ujemnie na trwałość wyrobów. Jest to jedno z „naturalnych" zjawisk towarzyszących eksploatacji betonu w warunkach zewnętrznych. W trakcie użytkowania wykwity ulegają stopniowo zanikowi, zmywane są przez deszcz i później czas ich zaniku zależy od intensywności eksploatacji nawierzchni oraz opadów atmosferycznych i może wahać się od kilku miesięcy do 2-3 lat . Do dnia dzisiejszego nie opracowano skutecznej metody zapobiegającej skutecznie procesowi wykwitów.
Wykwity, jako zjawisko nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe elementów brukowych są dopuszczalne przez aprobaty techniczne i nowe normy i w związku z tym nie jest wymagana wymiana części powierzchni gdy się pojawią.

Uwagi eksploatacyjne

Betonowe elementy brukowe produkowane w technologii wibroprasowania betonu charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną i trwałością w warunkach atmosferycznych. Jednak sam materiał nie przesądza o odpowiedniej trwałości nawierzchni. Należy, zatem zwrócić szczególną uwagę na:
zgodność wykonania nawierzchni z projektem a w szczególności
wykonanie warstwy odsączającej z piasku
podbudowy w zależności od przeznaczenia nawierzchni
podsypki cementowo-piaskowej
ułożenie kostki z zachowaniem szerokości spoin 3?5mm, i szczelnym ich wypełnieniem piaskiem
właściwego zagęszczenia podłoża i poszczególnych warstw podbudowy
do zagęszczenia ułożonej nawierzchni z kostki stosować zagęszczarki z użyciem gumy
Pamiętać powinniśmy, że można w znacznej mierze ograniczyć kłopotliwą dla obu stron wymianę już ułożonej kostki, eliminując na etapie wykonywania nawierzchni pojedyncze elementy z widocznymi wadami. W przypadku zaistnienia większej niezgodności, należy przerwać układanie i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

Kolory

Kostka, płyty i obrzeża są dostępne w wielu kolorach. Standardowe barwy to:
ceglasty, antracyt, miodowy, brązowy i podstawowy szary.
Po wcześniejszych ustaleniach, przy dużych ilościach dostępne inne kolory np.: pomarańczowy, zielony, niebieski, itp.
Niewielkie różnice w odcieniach zabarwienia kostek, są możliwe co wynika z naturalnych cech surowców jakie są używane w produkcji.

 

EUROINSBUD Spółka z o.o.

Biuro:ul. Koksowa 4, 70-031 Szczecin NIP 851-020-51-65
E-mail:
Telefon:914 825 207
Fax:914 825 207 wew. 38

Kontakt z nami

Masz pytanie, chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Zadzwoń lub napisz:

e-mail:

telefon:914 825 207